Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánky na OZ

ROK 2022

      STAROSTA  OBCE  KRÁSNO

Krásno, 17. 06. 2022

P O Z V Á N K A

 V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

z v o l á v a

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční dňa

6. 2022 (piatok) o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Krásne.

PROGRAM:

1.Otvorenie

2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3.Schválenie programu zasadnutia

4.Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ

5.Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

6.Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenia obce.

7.Schválenie úväzku starostu obce a počet poslancov na volebné obdobie

    2022-2026

8.Výstavba altánku na Chribe

9.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2022

10..Rôzne

11.Diskusia

12.Návrh uznesenia

13.Záver

 

 

ROK 2021

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 3.7.2021 v KD Krásno o

11,00 hod.

PROGRAM zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krásno, 3.7.2021 v KD

Krásno o 11,00 hod.

Miesto: Kultúrny dom Krásno, o 11.00.hod

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Schválenie kúpnej zmluvy, súhlas s predajom
 5. Schválenie odkúpenia budovy Jednota TO
 6. Rôzne /vysporiadanie cesty/
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 6.3.2021 v KD Krásno o

17,00 hod.

PROGRAM zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krásno, 6.3.2021 v KD

Krásno o 17,00 hod.

Miesto: Kultúrny dom Krásno, o 17.00.hod

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Krásno
 5. Opilovanie a vypilovanie stromov a výsadba nových stromov
 6. Schválenie aktualizácie Štatútu obce Krásno
 7. Výdaky na testovanie 
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver

ROK 2020

 

STAROSTA  OBCE  KRÁSNO


Krásno, 4.12. 2020


P O Z V Á N K A
 V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
z v o l á v a
 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční dňa
12. 12. 2020 (sobota)  o 17.00 hodine v  Kultúrnom dome v Krásne.


PROGRAM:


1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Schválenie voľby hlavnej kontrolórky
7. Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice, projekt wifi pre Teba
8. príprava návrhu rozpočtu
9. Aktualizácia Plánu odpadového hospodárstva
10.Aktualizácia PHSR
11.Návrh VZN o poskytovaní dotácií
12.Schválenie výročnej správy a záverečného účtu obce
13.Stav bezúročnej pôžičky z MFSR
14.Schválenie podania žiadosti projektu s názvom: Triedený zber komunálnych odpadov v obci Krásno.
15.Schválenie podania žiadosti projektu s názvom: Vodozádržné opatrenia v obci Krásno
16.Schválenie prebytočného majetku obce- knc p.č.16/1, dom č.15, p.č.279,p.č. 278, p.č.kne 66, p.č.kne 88/2, obecný traktor Zetor, podmienky a spôsob jeho predaja.       

17. Diskusia                                                                                                                                             

18. Návrh uznesenia                                                                                                                             

19. Záver

                                                                    

STAROSTA  OBCE  KRÁSNO

Krásno, 03. 07. 2020

P O Z V Á N K A

 V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

z v o l á v a

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční dňa 6.7. 2020 (pondelok) o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Krásne.

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie

 

 1. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

 

 1. Schválenie programu zasadnutia

 

 1. Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ

 

 1. Kontrola plnenia uznesení

 

 1. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020

 

 1. Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

 

 1. Riešenie a vyčlenenie finančných prostriedkov na kosenie trávnatých plôch

    a celková údržba obce (námestia a detských ihrísk).

 

 1. Rekonštrukcia cesty pri COOP Jednote (petícia)

 

 1. Diskusia

 

 1. Návrh uznesenia

 

 1. Záver

Starosta obce Krásno zvoláva riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Krásno, ktoré sa uskutoční dňa 17. apríla 2020 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Krásne

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie

 

 1. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

 

 1. Schválenie programu zasadnutia OcZ

 

 1. Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OcZ

 

 1. Kontrola plnenia uznesení OcZ

 

 1. Voľba hlavného kontrolóra obce

 

 1. Návrh uznesenia

 

 1. Záver

 

 

 

V dôsledku opatrení, ktoré sú vydané Úradom verejného zdravotníctva SR, MV nebude obecné zastupiteľstvo verejné.

Na základe opatrenie: podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Účasť poslancov bude v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia vyžadovať prekrytie horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď).

Pri rokovaní budú dodržané mimoriadne hygienicko-epidemiologické opatrenia. Medzi všetkými zúčastnenými budú dodržané minimálne dvojmetrové rozostupy a každý bude mať na rukách jednorazové rukavice.

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 7.2.2020 v KD Krásno o 17,00 hod.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno

4. Návrh rozpočtu na rok 2020-2022

5. Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

6. Úprava okolia budovy Jednoty a následné dokončenie rekonštrukcie budovy

7. Plánované akcie na rok 2020

8. Zámer ziskania do vlastníctva chodníka ku kostolu(p.č.9 a p.č.8) kultúrny dom sup.č.56 a okolie, bývala sýpka sup.č.112 a okolie, dom p.Peciara súp.č.160,stavba sup.č.205 a okolie, E pozemok  489/1,2,3, 178/1

9. Opilovanie a vypilovanie stromov a vysadba nových stromov, rozdávanie kompostérov, separovanie,  zberný dvor

10. Vyhlásenie voľby kontrolóra

11. Smernica na podávanie sťažnosti ,spôsob podávania sťažnosti

12. Návrh uznesenia

13. Záver

 

ROK 2019

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 5.12.2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Žiadosť o dlhodobý prenájom s možnosťou odkúpenia pr.č. 974 o výmere 162m2 a p.č. 976 o      výmere 45 m2 (žiada občan Juraj Bobula)
 5. Rôzne ,-zamer odkupenie chodníka, zámer rekonštrukcia strechy a okien Jednota, plynofikacia Jednoty,účel využitia-knižnica a archív,plynofikácia ďalších objektov
 6. Návrh uznesenia
 7. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 4.10.2019 v KD Krásno o 17,00 hod. 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Kompostery
 5. Predloženie projektu na Environmentálny fond s 5% spoluúčasťou obce
 6. Odkúpenie strechy na budove Jednoty za 1 €
 7. PROJEKTY Informácia o podanom projekte na Wifi pre teba z mimoriadného zasadnutia konaného dňa 9.8.2019 - detské ihrisko
 8. DOHODA o JEDNORAZOVEJ náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti Slovak Telekom, a. s.
 9. Žiadosť o dlhodobý prenájom s možnosťou odkúpenia pr.č. 974 o výmere 162m2 a p.č. 976 o výmere 45 m2 (žiada občan Juraj Bobula)
 10. Informovanie o pripravovaných akciách do konca roka 2019
 11. Rôzne ,-zamer odkupenie chodníka, zámer rekonštrukcia strechy a okien Jednota, plynofikacia Jednoty,účel využitia-knižnica a archív,plynofikácia ďalších objektov
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupitelistva na 13.9.2019 v KD Krásno o 18,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa 2 overovatel'ov zipisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupitel'stva Krásno
 4. Kompostery
 5. Predloženie projektu na Environmentálny fond s 5% spoluúčasfou obce
 6. Odkúpenie strechy na budove Jednoty za I €
 7. PROJEKTY Informácia o podanom projekte na wifi pre teba z mimoriadného zasadnutia konaného dňa 9.8. 2019 -detské ihrisko
 8. Dohoda o JEDNORAZOVEJ náhrade za nútené obmedzenie užívanla nehnuteľnosti Slovak Telekom, a.s.
 9. Žiadosť o dlhodobý prenájom s možnost'ou odkúpenia pr.č. 974 o vymere 162m2 a p.č..976 o výmere 45m2( žiada občan Juraj Bobula)
 10. Informovanie o pripravovanych akciách do konca roka 2019
 11. Rôzne - zámer odkupenie chodnika, , zámer. rekonštrukcia strechy a okien Jednota, plynofikacia Jednoty , účel využitia-knižnica a archiv, plynofikácia ďalších objektov
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

 

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 9.8.2019 v KD Krásno o 18,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Uznesenie zastupiteľstva obce o tom, že schvaľuje predloženie Žiadosti o NFP na SD

OPII s uvedením minimálne nasledujúcich údjov:
- názov projektu Wifi pre teba
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov
- kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP

 1. Návrh uznesenia
 2. Záver

    

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 6.7..2019 v KD Krásno o 18,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Správa starostu o pripravovaných akciách a podujatiach
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesenia
 7. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 13.4..2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Žiadosť o užívanie obecnej cesty (požiadavka pán Jozef Školka)
 5. Žiadosť o schválenie hrobového miesta (požiadavka pán Jozef Školka)
 6. Preloženie autobusovej zastávky (požiadavka pán Ondrej Gergel)
 7. Preloženie autobusovej zastávky (požiadavka pán Štefan Kovačikl)
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver


Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 18.2..2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Návrh rozpočtu na rok 2019
 5. Diskusia
 6. Návrh uznesenia
 7. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 25.1.2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oboznámenie s návrhom rozpočtu na rok 2019
 4. Oboznámenie zo stanovami MO Klubu dôchodcov Krásno, návrh plánu aktivít na rok 2019
 5. Voľba predsedu komisie podľa zákona č. 357/2004 o ochrane vo verejnom záujme
 6. Diskusia
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver

 

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 29. December 2018 o 18:00 h v priestoroch starého pohostinstva KORUNKA budova Jednoty v Krásne.

Program:

 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov
 3. Prerokovanie novej zmluvy o odkúpení časti budovy Jednoty a priľahlých plôch schválenie jej financovania
 4. Záver

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zasadnutie OZ 6.3.2021 program Veľkosť: 25 kB Formát: pdf Dátum: 2.3.2021