Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánky na OZ

ROK 2024

POZVÁNKA

Starosta obce Krásno v súlade s ust.§ 13 odst. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva mimoriadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční dňa :

15.01.2024 o 18.00. hod.

v budove obecného úradu

Program:

 1. Zahájenie, privítanie prítomných, schválenie programu rokovania
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Návrh na odkúpenie majetku do vlastníctva obce.
 4.  Návrh zmluvy o prenájme priestorov „Hostinca u Cmara“ so žiadateľom                                                                        

               – Igor Čierny

 1. Rôzne
 2. Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                      

V Krásne 12.01..2024                     

                                                                                           Ing. Mgr. Martin Mikloš, PhD..

                                                                                                        starosta obce 

 

POZVÁNKA

 

Starosta obce Krásno v súlade s ust.§ 13 odst. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva mimoriadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční dňa :

18.3.2024 o 14,30 hod.

V KD Krásno

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
 3. Schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva
 4. Správa o plnení uznesení OZ
 5. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krásno za rok 2023
 6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2023
 7. Návrh na schválenie záverečného účtu 2023
 8. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu a zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2024
 9. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 2/2022 o organizácii miestneho referenda
 10. Návrh na schválenie VZN č.1/2024 o organizácii miestneho referenda
 11. Súhlas s prerábka okien a dverí na predajni COOP Jednota, súhlas s formou úhrady.
 12. Žiadosť o súhlas s umiestnením vodomernej šachty
 13. Návrh na schválenie audiovizuálneho diela „skladby“ s autorským textom, hudbou vrátane

obrazového stvárnenia a propagácie

 1. Rôzne
 2. Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

V Krásne 14.3.2024                                                           Ing. Mgr. Martin Mikloš, PhD..

                                                                                                        starosta obce 

 

ROK 2023

 Obec Krásno

Obecný úrad 68, 958 43 Krásno

 Starosta obce Krásno v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva   

z v o l á v a 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  dňa 12.12.2023, 

  o 17.00 hod. v  KD Krásno. 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 a 2026.
 5. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 a 2026.
 6. Návrh na schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024.
 7. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 2/2023 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Krásno.
 8. Návrh na schválenie VZN č.5/2023 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Krásno.
 9. Prerokovanie žiadostí pána Smatanu a Čierneho o zámene pozemkov vo vlastníctve obce, ktoré užívajú.
 10. Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Krásno za rok 2023 a stanovisko hlavného kontrolóra k uvedenej úprave.
 11. Príkaz starostu obce k vykonaniu inventarizácie účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1. 1. .2023 do 31.12.2023
 12. Schválenie uznesenia
 13. Rôzne
 14. Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                    

V Krásne 05.12.2023                                                                           Ing. Mgr. Martin Mikloš, PhD.

                                                                                                                              starosta obce  

Obec Krásno

Obecný úrad 68, 958 43 Krásno

Starosta obce Krásno v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva   

z v o l á v a 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  dňa 26.09.2023, 

t.j. v utorok o 17.00 hod. v  KD Krásno. 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za 2 štvrtok 2023.
 5. Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce Krásno za rok 2023
 6. Prerokovanie podanej žiadosti o príspevok na školský autobus – rodičia deti ZŠ Bošany
 7. Schválenie uznesenia
 8. Rôzne
 9. Záver                                                                                                                                                                                                                                                                                  

V Krásne 20.06.2023                                                         Ing. Mgr. Martin Mikloš, PhD.

                                                                                                         starosta obce  

Obec Krásno

Obecný úrad 68, 958 43 Krásno

 Starosta obce Krásno v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva   

z v o l á v a 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční  dňa 27.06.2023, 

t.j. v utorok o 17.00 hod. v  KD Krásno. 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. a.) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krásno na II. polrok 2023

     b.) správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za prvý štvrťrok 2023.

 1. a.) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2022,

     b.) prerokovanie a schválenie záverečného účtu za rok 2022.

 1. Návrh na schválenie.
 • VZN č.4/2023 o zneškodňovaní obsahu žúmp a o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Krásno.
 1. Informácia o schválených a podaných projektoch.
 2. Rozpočtové opatrenia, prejednanie a schválenie.
 3. Schválenie uznesenia
 4. Rôzne

- informácia o hanobení dobrého mena obce,           

- informácia starostu obce k žiadostiam skupiny občanov   (Gergel, Kašička, Kašička, Kolesár, Kolesárová,  Kubínyí, Švecová, Turčeková,  Vigoda, Vigodová, Zimová, Žiak, Žiaková, Škvareninová).

 1. Záver

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

V Krásne 20.06.2023                                                         Ing. Mgr. Martin Mikloš, PhD.

                                                                                                         starosta obce  

 

 

 

POZVÁNKA

Starosta obce Krásno v súlade s ust.§ 13 odst. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva  Mimoriadne zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční dňa :

14.04.2023 o 18.00. hod.

v budove obecného úradu

 

Program:

 1. Zahájenie, privítanie prítomných, schválenie programu rokovania
 2. Voľba overovateľov zápisnice
 3. Návrh na uzavretie darovacej zmluvy
 4.  Diskusia
 5.    Záver                                                                                                                                                                                                                    

V Krásne 11.04..2023                      

                                                                                           Ing. Mgr. Martin Mikloš, PhD..

                                                                                                        starosta obce  

 

 

POZVÁNKA

Starosta obce Krásno Vás pozýva na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční

dňa 21.03.2023 o 17,00 hod.

OÚ Krásno.

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti.
 5. Návrh na schválenie
 • Dodatky k zmluve o nájme nebytových priestorov
 • Kadernícky salón
 • Kozmetický salón
 • Nechtové štúdio
 • Pohostinstvo
 •  
 • Zmluvy o nájme nebytových priestoroch v suteréne budovy
 • COOP Jednota
 • TJ Krásno
 •  
 • Nájomné zmluvy nehnuteľného majetku obec Krásno
 • pozemok pod bytovým domom súpisné číslo 115,
 •  
 • VZN č.3/2023 o chytaní rýb na miestnom Rybníku
 1. Diskusia
 2. Schválenie uznesenia
 3. Záver

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

V Krásne 17.03..2023                                                         Ing. Mgr. Martin Mikloš, PhD..

                                                                                                        starosta obce  

POZVÁNKA

Starosta obce Krásno Vás pozýva na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční

dňa 20.12.2023 o 18,00 hod.

OÚ Krásno.

 

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023.
 5. Návrh na schválenie
 • Smernica č. 1/2023 o finančnej kontrole obce Krásno
 • Smernica č. 2/2023 obeh účtovných dokladov
 • VZN č.1/2023 O starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene
 1. Správa kontrolóra – Kontrola evidencie a nakladanie s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a inventarizácia majetku obce

 

 1. Návrh na zrušenie projektu WIFI pre Teba.

                                                                                                            

 1. Návrh o zriadenie karanténnej stanice.
 2. Rôzne
 3. Schválenie uznesenia
 4. Záver

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

V Krásne 9.1..2023                                                         Ing. Martin Mikloš, PhD..

                                                                                                     starosta obce  

 

ROK 2022

POZVÁNKA

Starosta obce Krásno Vás pozýva na zasadnutie

Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční

dňa 16.12.2022 o 18,00 hod.

v KD Krásno.

PROGRAM :

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Stanovisko HK obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025.                                                             
 5. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024 a 2025                                                                                              
 1. Návrh na schválenie VZN
 • 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady
 • prerokovanie námietok proti návrhu
 • 2/2022 o organizácií miestneho referenda
 • 3/2022 o výške príspevku v materskej škole Krásno
 • 4/2022 o dodržiavaní čistoty obce Krásno
 • 5/2022 o státí a parkovaní vozidiel a hlásení nežiaducich vozidiel
 • 6/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 • 7/2022 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania na území obce Krásno
 • 8/2022 o podmienkach predaja výrobkov, poskytovaní služieb na trhových miestach a podmienkach podomového predaja v obci Krásno

-  prerokovanie námietky proti návrhu                                                                                                           

 1. Schválenie zmluvy o výpožičke na parcelu č.495/7 o výmere 7 574 m2.                                                                                                                                 
 1. Schválenie účel a poskytnutie priestorov bývalej šatne TJ Krásno v budove s.č. 223 na parcele 135/2 v prípade potreby na dočasné bývanie. Poplatok za užívanie bude stanovený podľa skutočných nákladov prenajímaných priestorov

 

 1. Schválenie nájomnej zmluvy medzi COOP Jednota Topoľčany a obcou Krásno.                                                                    

 

 1. Voľba hlavného kontrolóra na ďalšie funkčné obdobie 2023-2028

 

 1. Návrh plánu zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krásne na 1. polrok 2023

 

 1. Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie ku dňu 31.12.2022.

 

 1. Rôzne

 

 1. Schválenie uznesenia
 2. Záver

 

 

V Krásne 16.12..2022                                                         Ing. Martin Mikloš, PhD..

                                                                                                     starosta obce

                                                                                              Andrea Jakubíková v.z

                                                                                                  

Obec Krásno

POZVÁNKA

Starosta obce Krásno, zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krásno, ktoré sa bude konať dňa          15. 11. 2022 o 17.30 hod. v KD Krásno.

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
 3. Oznámenie výsledkov o voľbách starostu a voľbách do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho rokovania obecného zastupiteľstva.
 8. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
 9. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 10. Oznámenie o určení zástupcu starostu.
 11. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva.
 12. Schválenie zásad odmeňovania predstaviteľov volených orgánoch obce Krásno.
 13. Určenie platu starostu.
 14. Schválenie zásad nakladania a hospodárenia s majetkom obce.
 15. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra Obce Krásno v zmysle § 18 a ods. 8, písm. a), Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 16. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Krásno na obdobie 2023 - 2029.
 17.  Schválenie dotácie na rok 2023 DHZ
 18. Diskusia
 19. Záver.

 

V Krásne 7.11.2022           Ing. Martin Mikloš, PhD.

 

OBEC KRÁSNO

POZVÁNKA

V súlade s § 12 a § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a § 2 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Krásne

poverená poslankyňa obce Krásno Andrea Jakubíková zvoláva mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásne

v piatok  21.10. 2022 o 19.00 hod.

v zasadačke OÚ v Krásne .

Program:

1.Otvorenie zasadnutia                                                                                                            2. Žiadosť o posunutie termínu vyplatenia nehnuteľnosti stavby so súpisným číslom 15, postavenej na parcele č. 279                                                                                3. Rôzne                                                                                                                                        4. Záver

 

 

     STAROSTA  OBCE  KRÁSNO

Krásno, 17. 06. 2022

P O Z V Á N K A

 V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

z v o l á v a

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční dňa

6. 2022 (piatok) o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Krásne.

PROGRAM:

1.Otvorenie

2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

3.Schválenie programu zasadnutia

4.Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ

5.Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

6.Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenia obce.

7.Schválenie úväzku starostu obce a počet poslancov na volebné obdobie

    2022-2026

8.Výstavba altánku na Chribe

9.Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2022

10..Rôzne

11.Diskusia

12.Návrh uznesenia

13.Záver

 

 

ROK 2021

P O Z V Á N K A
V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.
z v o l á v a
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční dňa
20. 12. 2021 (piatok) o 18.00 hodine v Kultúrnom dome v Krásne.
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
3. Schválenie programu zasadnutia.
4. Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ.
5. Návrh plán kontrolnej činnosti HK obce Krásno na I. polrok 2022.
6. Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2022 a návrh na schválenie rozpočtu na rok 2022
7. Rôzne.
8. Diskusia.
9. Návrh uznesenia.
10. Záver.

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 3.7.2021 v KD Krásno o

11,00 hod.

PROGRAM zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krásno, 3.7.2021 v KD

Krásno o 11,00 hod.

Miesto: Kultúrny dom Krásno, o 11.00.hod

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Schválenie kúpnej zmluvy, súhlas s predajom
 5. Schválenie odkúpenia budovy Jednota TO
 6. Rôzne /vysporiadanie cesty/
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 6.3.2021 v KD Krásno o

17,00 hod.

PROGRAM zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krásno, 6.3.2021 v KD

Krásno o 17,00 hod.

Miesto: Kultúrny dom Krásno, o 17.00.hod

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Voľba hlavného kontrolóra obce Krásno
 5. Opilovanie a vypilovanie stromov a výsadba nových stromov
 6. Schválenie aktualizácie Štatútu obce Krásno
 7. Výdaky na testovanie 
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver

ROK 2020

 

STAROSTA  OBCE  KRÁSNO


Krásno, 4.12. 2020


P O Z V Á N K A
 V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
z v o l á v a
 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční dňa
12. 12. 2020 (sobota)  o 17.00 hodine v  Kultúrnom dome v Krásne.


PROGRAM:


1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Schválenie voľby hlavnej kontrolórky
7. Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice, projekt wifi pre Teba
8. príprava návrhu rozpočtu
9. Aktualizácia Plánu odpadového hospodárstva
10.Aktualizácia PHSR
11.Návrh VZN o poskytovaní dotácií
12.Schválenie výročnej správy a záverečného účtu obce
13.Stav bezúročnej pôžičky z MFSR
14.Schválenie podania žiadosti projektu s názvom: Triedený zber komunálnych odpadov v obci Krásno.
15.Schválenie podania žiadosti projektu s názvom: Vodozádržné opatrenia v obci Krásno
16.Schválenie prebytočného majetku obce- knc p.č.16/1, dom č.15, p.č.279,p.č. 278, p.č.kne 66, p.č.kne 88/2, obecný traktor Zetor, podmienky a spôsob jeho predaja.       

17. Diskusia                                                                                                                                             

18. Návrh uznesenia                                                                                                                             

19. Záver

                                                                    

STAROSTA  OBCE  KRÁSNO

Krásno, 03. 07. 2020

P O Z V Á N K A

 V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

z v o l á v a

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční dňa 6.7. 2020 (pondelok) o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Krásne.

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie

 

 1. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

 

 1. Schválenie programu zasadnutia

 

 1. Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ

 

 1. Kontrola plnenia uznesení

 

 1. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020

 

 1. Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

 

 1. Riešenie a vyčlenenie finančných prostriedkov na kosenie trávnatých plôch

    a celková údržba obce (námestia a detských ihrísk).

 

 1. Rekonštrukcia cesty pri COOP Jednote (petícia)

 

 1. Diskusia

 

 1. Návrh uznesenia

 

 1. Záver

Starosta obce Krásno zvoláva riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Krásno, ktoré sa uskutoční dňa 17. apríla 2020 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Krásne

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie

 

 1. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

 

 1. Schválenie programu zasadnutia OcZ

 

 1. Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OcZ

 

 1. Kontrola plnenia uznesení OcZ

 

 1. Voľba hlavného kontrolóra obce

 

 1. Návrh uznesenia

 

 1. Záver

 

 

 

V dôsledku opatrení, ktoré sú vydané Úradom verejného zdravotníctva SR, MV nebude obecné zastupiteľstvo verejné.

Na základe opatrenie: podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Účasť poslancov bude v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia vyžadovať prekrytie horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď).

Pri rokovaní budú dodržané mimoriadne hygienicko-epidemiologické opatrenia. Medzi všetkými zúčastnenými budú dodržané minimálne dvojmetrové rozostupy a každý bude mať na rukách jednorazové rukavice.

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 7.2.2020 v KD Krásno o 17,00 hod.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno

4. Návrh rozpočtu na rok 2020-2022

5. Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

6. Úprava okolia budovy Jednoty a následné dokončenie rekonštrukcie budovy

7. Plánované akcie na rok 2020

8. Zámer ziskania do vlastníctva chodníka ku kostolu(p.č.9 a p.č.8) kultúrny dom sup.č.56 a okolie, bývala sýpka sup.č.112 a okolie, dom p.Peciara súp.č.160,stavba sup.č.205 a okolie, E pozemok  489/1,2,3, 178/1

9. Opilovanie a vypilovanie stromov a vysadba nových stromov, rozdávanie kompostérov, separovanie,  zberný dvor

10. Vyhlásenie voľby kontrolóra

11. Smernica na podávanie sťažnosti ,spôsob podávania sťažnosti

12. Návrh uznesenia

13. Záver

 

ROK 2019

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 5.12.2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Žiadosť o dlhodobý prenájom s možnosťou odkúpenia pr.č. 974 o výmere 162m2 a p.č. 976 o      výmere 45 m2 (žiada občan Juraj Bobula)
 5. Rôzne ,-zamer odkupenie chodníka, zámer rekonštrukcia strechy a okien Jednota, plynofikacia Jednoty,účel využitia-knižnica a archív,plynofikácia ďalších objektov
 6. Návrh uznesenia
 7. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 4.10.2019 v KD Krásno o 17,00 hod. 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Kompostery
 5. Predloženie projektu na Environmentálny fond s 5% spoluúčasťou obce
 6. Odkúpenie strechy na budove Jednoty za 1 €
 7. PROJEKTY Informácia o podanom projekte na Wifi pre teba z mimoriadného zasadnutia konaného dňa 9.8.2019 - detské ihrisko
 8. DOHODA o JEDNORAZOVEJ náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti Slovak Telekom, a. s.
 9. Žiadosť o dlhodobý prenájom s možnosťou odkúpenia pr.č. 974 o výmere 162m2 a p.č. 976 o výmere 45 m2 (žiada občan Juraj Bobula)
 10. Informovanie o pripravovaných akciách do konca roka 2019
 11. Rôzne ,-zamer odkupenie chodníka, zámer rekonštrukcia strechy a okien Jednota, plynofikacia Jednoty,účel využitia-knižnica a archív,plynofikácia ďalších objektov
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupitelistva na 13.9.2019 v KD Krásno o 18,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa 2 overovatel'ov zipisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupitel'stva Krásno
 4. Kompostery
 5. Predloženie projektu na Environmentálny fond s 5% spoluúčasfou obce
 6. Odkúpenie strechy na budove Jednoty za I €
 7. PROJEKTY Informácia o podanom projekte na wifi pre teba z mimoriadného zasadnutia konaného dňa 9.8. 2019 -detské ihrisko
 8. Dohoda o JEDNORAZOVEJ náhrade za nútené obmedzenie užívanla nehnuteľnosti Slovak Telekom, a.s.
 9. Žiadosť o dlhodobý prenájom s možnost'ou odkúpenia pr.č. 974 o vymere 162m2 a p.č..976 o výmere 45m2( žiada občan Juraj Bobula)
 10. Informovanie o pripravovanych akciách do konca roka 2019
 11. Rôzne - zámer odkupenie chodnika, , zámer. rekonštrukcia strechy a okien Jednota, plynofikacia Jednoty , účel využitia-knižnica a archiv, plynofikácia ďalších objektov
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

 

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 9.8.2019 v KD Krásno o 18,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Uznesenie zastupiteľstva obce o tom, že schvaľuje predloženie Žiadosti o NFP na SD

OPII s uvedením minimálne nasledujúcich údjov:
- názov projektu Wifi pre teba
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov
- kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP

 1. Návrh uznesenia
 2. Záver

    

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 6.7..2019 v KD Krásno o 18,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Správa starostu o pripravovaných akciách a podujatiach
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesenia
 7. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 13.4..2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Žiadosť o užívanie obecnej cesty (požiadavka pán Jozef Školka)
 5. Žiadosť o schválenie hrobového miesta (požiadavka pán Jozef Školka)
 6. Preloženie autobusovej zastávky (požiadavka pán Ondrej Gergel)
 7. Preloženie autobusovej zastávky (požiadavka pán Štefan Kovačikl)
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver


Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 18.2..2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Návrh rozpočtu na rok 2019
 5. Diskusia
 6. Návrh uznesenia
 7. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 25.1.2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oboznámenie s návrhom rozpočtu na rok 2019
 4. Oboznámenie zo stanovami MO Klubu dôchodcov Krásno, návrh plánu aktivít na rok 2019
 5. Voľba predsedu komisie podľa zákona č. 357/2004 o ochrane vo verejnom záujme
 6. Diskusia
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver

 

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 29. December 2018 o 18:00 h v priestoroch starého pohostinstva KORUNKA budova Jednoty v Krásne.

Program:

 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov
 3. Prerokovanie novej zmluvy o odkúpení časti budovy Jednoty a priľahlých plôch schválenie jej financovania
 4. Záver