Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ako nakladať s odpadom

Ako triediť (akotriedit.sk)

Systém nakladania s komunálnym odpadom, vrátane triedeného zberu v obci Krásno.

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu zabezpečuje na území obce Krásno firma EKO HUNKA s.r.o. na základe uzatvorenej  zmluvy o poskytovaní služieb v odpadovom   hospodárstve.

Pôvodca komunálneho odpadu a  drobného stavebného odpadu a držiteľ komunálneho odpadu a  drobného stavebného odpadu je povinný nakladať, alebo  inak s nimi zaobchádzať iba v súlade so zákonom o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z.) a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením  Obce Krásno č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene a cintorína, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb (§ 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.).

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu (§ 80 ods. 4 zákona  č. 79/2015 Z. z.).

Obec Krásno určuje na zber zmesového komunálneho odpadu zberné nádoby:  KUKA 110 l kovová smetná nádoba a mobilné plastové nádoby - kontajnery s kolieskami 120 l.  Interval vývozu zberných nádob na komunálny odpad je 1krát za 2 týždne.

Triedený zber komunálnych odpadov

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť,  pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov (§ 80 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z.).

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný  druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov (§ 80 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.).

Plasty a kovové obaly

Do plastov patria najmä: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká, obaly od kozmetických a čistiacich prípravkov, fľaše a iné. Do plastov nepatria najmä: podlahové krytiny, guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom. Obaly z plastov musia byť stlačené a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta. Do kovov patria: plechovky a konzervy a iné obaly z kovov očistené o ich obsah. Do kovov nepatria najmä: hrubo znečistené kovové obaly, obaly od farieb. Konzervy a plechovky pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.

Obec Krásno určuje na zber plastov a kovov žlté polyetylénové  vrecia a kontajnery FEREX s objemom až 1100 litrov. Interval vývozu plastov je  min. 1krát za mesiac.

Sklo

Do skla patria najmä: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre. Do skla nepatria najmä: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami).

Obec určuje na zber skla: zelené polyetylénové vrecia a kontajner FEREX s objemom až 1100 litrov. Interval vývozu zberných nádob na sklo je 6krát za rok.

 

Papier

Do papiera patria najmä: noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, papierové krabice, obálky, katalógy,  plagáty, pohľadnice, baliaci papier. Do papiera nepatria najmä: samo prepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, znečistený papier, mastný papier, kopírovací papier, mokrý papier, alobal.  Krabice resp. obaly z papiera musia byť poskladané a uložené do nádob na odpad tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.

Obec určuje na zber papiera: modré polyetylénové vrecia a kontajner FEREX s objemom až 1100 litrov. Interval vývozu zberných nádob na papier je 8krát za rok.

Elektroodpady z domácností vrátane žiariviek a svietidiel

Zber elektroodpadu z domácností možno vykonávať len oddelene od ostatných druhov odpadov. Elektroodpad tvoria najmä televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď. Držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu, osobe oprávnenej na zber elektroodpadu v čase  podľa obcou vyhláseného  harmonogramu zberu. Zber elektroodpadov z domácností sa na území obce zabezpečuje aj mobilným zberom.

Prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory

Použité prenosné batérie a akumulátory možno zbierať len oddelene od ostatných druhov odpadov s výnimkou prípadu, ak sú súčasťou elektroodpadu alebo starého vozidla, keď sa zbierajú spolu s týmto odpadom. Použité batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú spolu s týmto odpadom. Držiteľ použitých prenosných batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité prenosné batérie a akumulátory, na mieste spätného zberu použitých prenosných batérií alebo osobe oprávnenej na ich zber. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov sa na území obce zabezpečuje aj mobilným zberom, podľa obcou vyhláseného harmonogramu.

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky

Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami nepodnikateľmi a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdávať do verejných lekárni.

Jedlé oleje a tuky

Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

Použitý vychladený jedlý olej a tuky z domácností je možné odovzdať v uzatvorenej nádobe - plastovej priehľadnej fľaši s funkčným uzáverom. Obec určuje na zber olejov: mobilnú plastovú nádobu - kontajner s kolieskami 120 l. Interval vývozu zbernej nádoby je podľa neplnenia.

 

Zber objemového odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

Systém zberu objemného odpadu sa realizuje pristavením veľkoobjemových kontajnerov na miesto dostupné z verejnej komunikácie. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne. Systém zberu odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok sa realizuje pristavením mobilnej zberne oprávnenou osobou na miesto dostupné z verejnej komunikácie. Zber objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok obec zabezpečuje podľa potreby, minimálne 2x za rok (jar, jeseň). Termíny zberu sú podľa harmonogramu zberu, ktorý obec zverejní spôsobom obvyklým (miestny rozhlas, internetová stránka obce, úradná tabuľa).

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorína patria najmä: kvety (živé), tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny. Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorína nepatria najmä: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorína  - Kompostér JRK PREMIUM 800

Odpady z cintorína sa zhromažďujú do kontajnerov umiestnených v areáli cintorína, do týchto kontajnerov môžu občania zhromažďovať odpady z jeho údržby. Do kontajnerov na cintoríne nie je dovolené ukladať zvyškový komunálny odpad a iné druhy odpadov, ktoré nepochádzajú z cintorína.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom o prevádzkovateľa kuchyne

Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom. Náklady spojené s nakladaním, t.j. zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne, nakoľko nie sú súčasťou miestneho poplatku podľa zákona o miestnych daniach. Zberné nádoby musia byť umiestnené v zariadení prevádzkovateľa kuchyne, na jeho pozemkoch alebo pozemkoch, na ktoré majú užívacie právo.

Šatstvo a textílie

Na území obce sa vykonáva  zber do kontajnera na použité šatstvo, obuv   hračky.  

Do špeciálnych kontajnerov by mali ľudia vyhadzovať len nepoškodené šatstvo, obuv a hračky. Nepotrebné, no použiteľné oblečenie treba zabaliť do vreca alebo igelitových tašiek a uchrániť ho tak od znečistenia. Do kontajnerov je zakázané dávať komunálny odpad.

.

 

 

8 tipov, ako produkovať menej odpadu

Ako triediť (akotriedit.sk)

 

plagat-triedenie-c-print

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Neplytvajte-potravinami Veľkosť: 658 kB Formát: pdf Dátum: 29.10.2022
Leták obce_PAPIER_1.Q..2020 Veľkosť: 1.07 MB Formát: pdf Dátum: 29.10.2022
Kompostovanie Veľkosť: 1.1 MB Formát: pdf Dátum: 29.10.2022
Vyuzitie-bioodpadu-zahrada Veľkosť: 1.15 MB Formát: pdf Dátum: 29.10.2022
Separovaný zber použitých kuchynských olejov Veľkosť: 904 kB Formát: pdf Dátum: 29.10.2022
np_alchymia_odpadu_v3_typc_1 Veľkosť: 7.33 MB Formát: pdf Dátum: 21.3.2023
plagat-triedenie-c-print Veľkosť: 3.97 MB Formát: pdf Dátum: 21.3.2023