Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie

- na obsadenie funkcie:

Riaditeľka Materskej školy Krásno

i_5900621

Obec Krásno, Obecný úrad 68, 958 43 Krásno podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Materskej školy Krásno, Obecný úrad 68, 958 43 Krásno s predpokladaným nástupom 1. septembra 2023

 

Ponúkaný plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,                                                             
 • bezúhonnosť,                                                                                                                  
 • zdravotná spôsobilosť,                                                                                                  
 • ovládanie štátneho jazyka,                                                                                          
 • znalosť právnych predpisov pre oblasť regionálneho školstva, osobitne pre materské školy,                                                                                                         
 • osobnostné a morálne predpoklady,                                                                     
 • riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,                                             
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, ...).

 

Zoznam požadovaných dokladov:   

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,                                       
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní,                 
 • kópie dokladov a osvedčení o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,                   
 • potvrdenie o dĺžke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,           
 • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov,         
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,                                             
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,                                                                           
 • písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,                                             
 • súhlas so spracovaním a použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,           
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke označenej „Neotvárať - Výberové konanie - MŠ, Obecný úrad 68, 958 43 Krásno“ najneskôr do 12. júna 2023 na adresu: Obecný úrad 68, Krásno 958 43.

 

Termín, čas a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne radou školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

       Ing. Mgr. Martin Mikloš, PhD.

               Starosta obce Krásno

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
OBEC Krásno Veľkosť: 210 kB Formát: pdf Dátum: 10.5.2023