Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

PRIDELENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA

Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 o registri adries a vyhláška MV SR č. 141/2015 ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

    Stavebníci, ktorí po 1. júli 2015 požiadajú o vydanie súpisného a orientačného čísla k stavbe, sú povinní k žiadosti pripojiť novú prílohu a to zameranie adresného bodu v listinnej podobe pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR.

Adresným bodom je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

a) každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
b) hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

     Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie súpisného čísla a orientačného čísla.

     Adresný bod vyhotovujú geodeti, ktorých musíte o to požiadať. Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava.

     Geografická os ulice je priestorový údaj, ktorý označuje polohu geometrickej osi ulice alebo polohu iného verejného priestranstva, ktorá prechádza spojnicou lomových bodov ulice.   

   Adresný bod a geografická os ulice sú vyjadrené v priestorových súradniciach geodetického referenčného systému, ktorým je Európsky terestrický referenčný systém 1989 s alfanumerickým kódom ETRS89.

     Po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia, geometrického plánu, dokladu o vlastníctve pozemku (LV), zameranom adresnom bode v listinnej podobe a žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu obec určí súpisné alebo orientačné číslo, po zápise do registra adries vydá žiadateľovi oznámenie o určení, zmene alebo zrušení súpisného alebo orientačného čísla. Toto oznámenie slúži ako doklad k návrhu na vklad budovy do katastra nehnuteľností.

(V zmysle zákona č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb)

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. 

Pre novostavby a stavby postavené po r. 1976 k určeniu súpisného  čísla je potrebné predložiť:

  • Žiadosť o určenie súpisného  čísla na stavbu
  • Kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou
  • Doklad preukazujúci vlastníctvo k pozemku (list vlastníctva)
  • Zameranie adresného bodu v listinnej podobe

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o určenie súp čísla vzor 2 Veľkosť: 34.5 kB Formát: doc Dátum: 6.3.2024
Žiadosť o určenie súp čísla vzor 2 Veľkosť: 186.3 kB Formát: pdf Dátum: 6.3.2024
ziadost-o-zrusenie-zmenu-sup-cisla Veľkosť: 22.3 kB Formát: docx Dátum: 6.3.2024