Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Klub dôchodcov

SKUSKA

Výbor Klubu dôchodcov

DSC_0591

STANOVY

Miestnej organizácie Klub dôchodcov obce Krásno

______________________________________________________________

Táto miestna organizácia je vytvorená na základe bez politickej príslušnosti a nie je pre svoje pôsobenie potrebné na takýto účel. Je výlučne apolitická. Celkovú činnosť schvaľuje vedenie obce Krásno od vzniku až po ukončenie pôsobnosti.

 1. Zámer a ciele jej aktivít v našej obci Krásno:

__________________________________________

 

 1. Klub dôchodcov môžu tvoriť výlučne ľudia, ktorí dosiahli dôchodkový vek a majú záujem ešte vytvárať hodnoty pre členov a občanov našej obce.
 2. Všetky plánované aktivity je nutné mať schválené vedením našej obce, aby nedochádzalo zbytočne k  nežiaducim situáciam.
 3. Hlavným zámerom Klubu dôchodcov je, pomáhať im a vytvárať príjemný životný optimizmus v ich záujmovej činnosti. Aktívne ich zapájať do rôznych spoločenských podujatí.
 4. Podporovať kultúrno-spoločenské aktivity pre našich členov v jednotlivých formách.
 5. Vytvárať rôzne ponuky na zdravotnú, rekondičnú a kúpeľnú potrebu, počas celého kalendárneho roka.
 6. Organizovať vhodné semináre, sympózia a odborné kurzy, vhodné pre dôchodcov.
 7. Snažiť sa úzko spolupracovať nielen s vedením obce, ale aj s ostatnými miestnymi organizáciami.

 

 1. Členstvo v Klube dôchodcov v obci Krásno.

_____________________________________________

 

 1. Členstvo je dobrovoľné po dosiahnutí dôchodkového veku. Podmienkou je podpísanie Prihlášky stať sa členom.
 2. Členom sa môže stať iba ten, ktorý sa stotožňuje so „Stanovami“ klubu v našej obci.
 3. Dokladom o členstve je byť majiteľom platného preukazu nášho KD.
 4. Člen Klubu dôchodcov má právo voliť a byť zvolený do výboru Klubu.
 5. Člen Klubu má právo sa vyjadrovať k činnosti funkcionárov výboru.
 6. Každý člen je povinný spolupracovať na realizácií schváleného Plánu aktivít v jednotlivých rokoch.
 7. Je nutné dodržiavať tieto Stanovy a dokumenty na ne nadväzujúce.
 8. Členský príspevok je povinný zaplatiť v stanovenej lehote v určenom období, pokiaľ to nebude zmenené inak.
 9. Členstvo v Klub e dôchodcov zaniká dňom oznámenia o odstúpení, porušovaním platných stanov, neplatením členského príspevku pravidelne a na čas, alebo úmrtím člena.

 

 1. Riadiace dobrovoľná zložka Klub dôchodcov v Krásne.

__________________________________________________

 

 1. Je právoplatne verejne schválená členskou základňou. Výbor zvolený verejne na 4 – ročné časové obdobie v zmysle zákona v Slovenskej republike.
 2. Počet členov výboru je vopred určený, podľa praktických skúsenosti. Jeho počet navrhuje končiaci výbor verejným hlasovaním.
 3. Novozvolený výbor si sám medzi sebou schváli svojho predsedu, zástupcu, pokladníka a členov komisií.
 4. Nový výbor doručí písomne vedeniu obce rozdelenie jednotlivých funkcií.

 

       

 1. Záverečné ustanovenie.

            ____________________________________

 1. Obidve dohodnuté strany vynaložia všetky svoje sily na dobrú spoluprácu.
 2. Obec vytvorí pre Klub dôchodcov dobré podmienky pre našu činnosť tak výboru, ako aj spoločné stretnutia.
 3. Vedenie obce bude finančne podporovať činnosť Klubu dôchodcov v rámci možností, ale aj materiálne nutné na nevyhnutné nákupy.
 4. Tieto Stanovy sú vyhotovené v dvoch rovnocenných exemplároch. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
 5. Platnosť týchto Stanov nadobúda dňom ich podpisov od vzniku Klubu dôchodcov až po jej ukončenie činnosti.