Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN

4179-VZN-logo

Všeobecne záväzné nariadenie  je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.“

            Právomoc  obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenie“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. (ďalej len „zákon“).

            Proces tvorby nariadenia obce obsahuje jeho jednotlivé etapy: príprava návrhu, pripomienkovanie návrhu, prerokúvanie a schvaľovanie návrhu a vyhlásenie schváleného nariadenia obce.   

Návrh nariadenia v rámci samosprávnych funkcií, ako aj na základe splnomocnenia osobitného zákona pripravuje z vlastného podnetu v rámci svojich kompetencií Obecný úrad.  Návrh na spracovanie samosprávneho nariadenia môže dať aj starosta obce, Obecné zastupiteľstvo obce  (ďalej len „OcZ“ ), komisie OcZ, poslanci OcZ a hlavný kontrolór obce.

Obec zverejňuje  návrh nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15  dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva  o návrhu nariadenia a súčasne  taktiež na webovom sídle obce v tej istej lehote.

K predmetnému návrhu nariadenia je možné, v 10 dňovej lehote odo dňa vyvesenia, uplatniť pripomienku; takéto právo má každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Zákon ustanovuje formu, akou možno pripomienku podať a požiadavky na obsah pripomienky. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Pripomienku je možné podať:

*elektronicky na adrese urad@obeckrasno.sk

*písomne na adresu Obecný úrad Krásno, č.68, 958 43 Krásno,

*osobne na adrese obecného úradu do zápisnice.

            Návrh  nariadenia na svojom zasadnutí prerokováva OcZ. Na jeho  prijatie , vrátane jeho novelizácie alebo zrušenia, je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

            Nariadenie obce sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; zároveň  sa zverejní aj na webovom sídle obce, súčasne s jeho vyhlásením; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Veľkosť: 44.8 kB Formát: pdf Dátum: 21.1.2020
1- 2022 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (1) Veľkosť: 138 kB Formát: pdf Dátum: 20.12.2022
4 - 2022 VZN o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty Veľkosť: 123.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.12.2022
5 - 2022 VZN o parkovaní motorových vozidiel v obci Veľkosť: 117 kB Formát: pdf Dátum: 20.12.2022
6 - 2022 VZN čo určení pravidiel času predaja Veľkosť: 55.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.12.2022
7 - 2022 VZN znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi (1) Veľkosť: 82.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.12.2022
8 - 2022 VZN o podmienkach predaja výrobkov, poskytovaní služieb na trhových miestach Veľkosť: 72.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.12.2022
VZN č.1-2023 O starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene Veľkosť: 109.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.1.2023
VZN č. 3/2023 o chytaní rýb na obecnom rybníku Krásno Veľkosť: 134.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.3.2023
VNZ č. 4-2023 zneškodňovanie žúmp Veľkosť: 187.7 kB Formát: pdf Dátum: 3.7.2023
3 - 2022 VZN o výške príspevku v materskej škole. Veľkosť: 166.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.12.2022
VZN 5/2023 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Krásno Veľkosť: 176 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2023
1 - 2024 VZN o organizovaní miestneho referenda Veľkosť: 219.7 kB Formát: pdf Dátum: 19.3.2024