Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Postupy pri vybavovaní žiadosti, návrhov a iných podaní

O žiadostiach, návrhoch, podnetoch a iných podaniach rozhoduje podľa povahy veci starosta obce alebo obecné zastupiteľstvo v zmysle platných právnych predpisov a v súlade  s vnútroorganizačnými predpismi obce. Pri vybavovaní žiadostí, návrhov,  podnetov a iných podaní sa primerane používajú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom  konaní. Tento zákon upravuje určitú základnú štruktúru a pravidlá postupu v správnom konaní. Okrem neho sú osobitné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne konkrétne typy konaní. Napr. osobitné procesné ustanovenia má:
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
 • zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • zákon č. 180/1996 Z. z. colný zákon
  Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť môžete podať:
 • písomne poslať poštou na adresu Obecného úradu,
 • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu,
 • dostaviť sa osobne na Obecný úrad, kde bude s Vami spísaný úradný záznam.
  Všeobecný postup pri vybavovaní:
 • Žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie sa zaeviduje v registratúrnom denníku a založí sa im samostatný spis.
 • Obec je oprávnená vyzvať osobu, ktorá podala žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie, aby ho v určenej lehote, najneskoršie však do 15 dní od doručenia výzvy doplnila, alebo aby poskytla súčinnosť pri jeho vybavovaní. Ak príslušná osoba požadované údaje nedoplní alebo neposkytne požadovanú potrebnú súčinnosť, obec môže vec odložiť.
 • Ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, zamestnanec obce, ktorému bola vec pridelená na vybavenie, vec vybaví v lehote podľa naliehavosti alebo v závislosti od jej náročnosti, najneskoršie však do 30 dní odo dňa podania, resp. doplnenia požadovaných údajov. Ak si vybavenie veci vyžaduje rozsiahlejšie zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností, možno túto lehotu predĺžiť až na 60 dní.
 • Vo zvlášť zložitých prípadoch alebo ak si vybavenie veci vyžaduje súčinnosť iných fyzických alebo právnických osôb alebo ak rozhodnutie prislúcha obecnému zastupiteľstvu, môže starosta obce predĺžiť lehotu na vybavenie veci, najviac však o dva mesiace, resp. do termínu najbližšieho zasadnutia obecného zasadnutia.
 • O výsledku vybavenia veci obec písomne upovedomí osobu, ktorá žiadosť, návrh, podnet alebo iné podanie podala.
 • Vybavený spis sa archivuje na obecnom úrade v súlade s osobitným právnym predpisom (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov) a registratúrnym poriadkom obecného úradu.
 • Anonymné podania obec vybavuje iba vtedy, ak obsahujú konkrétne údaje o tom, že bol porušený zákon. V prípade anonymného podania lehoty na vybavenie neplynú.
 • Pri vybavovaní sťažností postupuje obec podľa zákona č. 09/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 • Žiadosti o sprístupnenie informácií sú vybavované podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.