Meniny na web

_556246

Vážení spoluobčania, priatelia a návštevníci týchto stránok,

 

srdečne vás vítam na oficiálnych stránkach obce Krásno, či už ste ich cieľavedomými alebo náhodnými návštevníkmi. Cieľom týchto stránok je oboznámiť občanov a širokú verejnosť bližšie o živote v našej obci, o jej histórii, súčasnosti, ale aj plánoch do budúcnosti a o ďaľších dôležitých informáciach.

Pre obyvateľov obce Krásno by tieto stránky mali slúžiť aj ako informačné médium, pre styk občanov s predstaviteľmi obce, pracovníkmi obecného úradu a členmi obecného zastupiteľstva. Prostredníctvom neho bude OÚ Krásno informovať širokú verejnosť o dianí v obci, poskytovať informácie širokého rozsahu, naopak, obyvatelia obce by sa prostredníctvom týchto stránok mali obracať na pracovníkov OÚ a poslancov OZ so svojimi problémami, pripomienkami a námetmi. Tiež tieto stránky by mohli slúžiť ako médium pre verejné diskusie na témy, ktoré zaujímajú obyvateľov obce, slúžiť ako kontaktná stránka pre obyvateľov obce Krásno, ale aj ľudí, ktorí sa s obcou, resp. jej obyvateľmi chcú skontaktovať. Stránky by mali slúžiť aj podnikateľským subjektom našej obce a svojim obsahom stručne informovať o ich podnikateľských aktivitách a napomáhať pri nadväzovaní kontaktov s nimi.

Verím, že tieto stránky prispejú k lepšej propagácii našej obce, k lepšej vzájomnej informovanosti, ku vzájomnému konštruktívnemu dialogu a tým skultúrneniu, oživeniu a zlepšeniu života v našej obci.

S úctivým pozdravom!

Ing. Martin Mikloš - starosta obce