Krásno
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Farské oznamy

Farské oznamy
Farnosť Krásno

https://krasno.fara.sk/

 
26. Týždeň Cez Rok

26. TÝŽDEŇ CEZ ROK

LITURGICKÝ KALENDÁR

Utorok: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok – svätá omša v Nedanovciach – slávnosť patrocínia kaplnky 
Streda: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok: Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Piatok: Sv. anjelov strážcov, spomienka- prvý piatok mesiaca 
Nedeľa: 27. nedeľa v Cezročnom období

PORIADOK A ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

      Pondelok 28.9.2020    Turčianky     17:00 Spovedanie pred 1. piatkom
 18:00 +poďakovanie za 85 rokov života s prosbou o Božiu pomoc a dary Ducha Svätého pre celú rodinu
          Utorok 29.9.2020    Nedanovce  17:00 Spovedanie pred 1. piatkom
 18:00 +Anton a Mária Hollí a rodičia Anton a Terézia, Jozef a Katarína
           Streda 30.9.2020    Krásno  17:00 Spovedanie pred 1. piatkom
 18:00 +Stanislav, Martin, Róbert a ostatní zosnulí a blízki známi
          Štvrtok  1.10.2020    Brodzany 18:00 Spovedanie pred 1. piatkom a Eucharistická poklona
 19:00 +Mária (2.výročie smrti)
          Piatok

2.10.2020

   Turčianky  16:00 Obrad sv. prijímania
   Nedanovce  16:30 Obrad sv. prijímania
   Krásno  17:00 Spovedanie pred 1. piatkom a Eucharistická poklona
 18:00 +Stanislav, Martin, Róbert a ostatní zosnulí a blízki známi
   Brodzany  19:00 +členovia rodiny Mikuláša Kosáča  
          Sobota  3.10.2020    Nedanovce  18:00* +Ján Junas
 

 

          Nedeľa

 

 4.10.2020
   Krásno
 08:00
za hojné Božie požehnanie a milosti pre manželov Jána a Bohumilu
   Brodzany  09:30 +za zosnulú sestru Evu, ktorá už prekročila bránu do večnosti
   Krásno
 11:00 za farníkov
 12:00 Sviatosť krstu (Marek)

*Svätá omša s platnosťou na nedeľu

Pozor ZMENA!  V utorok o 18:00 hod. bude slávnostná sv. omša v Nedanovciach, pretože je sviatok Sv. Michala archanjela, ktorý je nebeským patrónom kaplnky v Nedanovciach. Pred sv. omšou bude od 17:00 hod. prvopiatková svätá spoveď. V stredu bude svätá omša v Krásne.

Spovedanie chorých po domoch bude v tomto týždni pre pandémiu iba na zavolanie (náš okres sa ocitol v žltej zóne). To znamená, že rád prídem k tým chorým, ktorí budú nahlásení. Nahlásiť svojich chorých môžete osobne v sakristií po sv. omšiach, alebo telefonicky na farský úrad. K nahláseným chorým prídem v Krásne a Nedanovciach v utorok od 08:30 hod. a v stredu v Brodzanoch od 8:30 hod.     

Budúca nedeľa je 1.nedeľa v mesiaci. Bude farská ofera na potreby našich chrámov. Zároveň po veľkej sv. omši vo farskom kostole bude eucharistická poklona ukončená  požehnaním. 

Začína október – mesiac modlitby posvätného ruženca, ktorý je v našej krajine veľmi rozšírenou, mocnou a aj v živote našich predkov obľúbenou modlitbou. Na začiatku tretieho tisícročia, zvlášť v týchto časoch pandémie a ekologickej krízy zostáva ruženec dôležitou modlitbou cirkvi. Povzbudzujem vás, aby ste sa počas októbra v hojnejšom počte zúčastňovali na modlitbe pred svätými omšami, pretože tí ktorí sa modlia ruženec spoločne v kostole, v kaplnke alebo v rodine, môžu získať ÚPLNÉ ODPUSTKY pri splnení obvyklých podmienok (byť v stave milosti posväcujúcej a pomodliť sa Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu na úmysel Sv. Otca).

Na získanie odpustkov sa stanovuje:

  1. pomodliť sa najmenej päť desiatkov posvätného ruženca, 
  1. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách na ich začiatku, 
  1. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Od 1. júla 2020 máme nového kostolníka, ktorým sa stal pán Ján HAMADA. V jeho poslaní mu želám dobré zdravia a potrebné milosti pre túto dôležitú službu. Prosím, aby sme mu boli nápomocní, ak to bude v budúcnosti vyžadovať nejaká udalosť. 

Zároveň sa chcem v mene svojom i vašom poďakovať bývalej kostolníčke, pani Jane KOSÁČOVEJ, ktorá túto službu vykonávala dlhých 25 rokov. Nech ju sám dobrotivý Pán Boh odmení svojimi darmi za túto obetavú službu!

Sviatosť manželstva chcú prijať Juraj GROSS, syn Jozefa a Bernardiny rod. Hatalovej, bývajúci v Brodzanoch a Beáta KORCHŇÁKOVÁ, dcéra Imricha a Márie rod. Staňovej, bývajúca v Jablonove. Ohlasujú sa po prvý krát. Kto by vedel o nejakej cirkevno-právnej manželskej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.