Krásno
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Pozvánky na OZ

ROK 2020

                                                                     

STAROSTA  OBCE  KRÁSNO

Krásno, 03. 07. 2020

P O Z V Á N K A

 V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

z v o l á v a

 zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásne, ktoré sa uskutoční dňa 6.7. 2020 (pondelok) o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Krásne.

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie

 

 1. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

 

 1. Schválenie programu zasadnutia

 

 1. Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OZ

 

 1. Kontrola plnenia uznesení

 

 1. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2020

 

 1. Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

 

 1. Riešenie a vyčlenenie finančných prostriedkov na kosenie trávnatých plôch

    a celková údržba obce (námestia a detských ihrísk).

 

 1. Rekonštrukcia cesty pri COOP Jednote (petícia)

 

 1. Diskusia

 

 1. Návrh uznesenia

 

 1. Záver

Starosta obce Krásno zvoláva riadne rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Krásno, ktoré sa uskutoční dňa 17. apríla 2020 o 17.00 hod. v Kultúrnom dome v Krásne

PROGRAM:

 

 1. Otvorenie

 

 1. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa

 

 1. Schválenie programu zasadnutia OcZ

 

 1. Správa starostu obce o činnosti od posledného zasadnutia OcZ

 

 1. Kontrola plnenia uznesení OcZ

 

 1. Voľba hlavného kontrolóra obce

 

 1. Návrh uznesenia

 

 1. Záver

 

 

 

V dôsledku opatrení, ktoré sú vydané Úradom verejného zdravotníctva SR, MV nebude obecné zastupiteľstvo verejné.

Na základe opatrenie: podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Účasť poslancov bude v zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia vyžadovať prekrytie horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď).

Pri rokovaní budú dodržané mimoriadne hygienicko-epidemiologické opatrenia. Medzi všetkými zúčastnenými budú dodržané minimálne dvojmetrové rozostupy a každý bude mať na rukách jednorazové rukavice.

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 7.2.2020 v KD Krásno o 17,00 hod.

 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno

4. Návrh rozpočtu na rok 2020-2022

5. Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice

6. Úprava okolia budovy Jednoty a následné dokončenie rekonštrukcie budovy

7. Plánované akcie na rok 2020

8. Zámer ziskania do vlastníctva chodníka ku kostolu(p.č.9 a p.č.8) kultúrny dom sup.č.56 a okolie, bývala sýpka sup.č.112 a okolie, dom p.Peciara súp.č.160,stavba sup.č.205 a okolie, E pozemok  489/1,2,3, 178/1

9. Opilovanie a vypilovanie stromov a vysadba nových stromov, rozdávanie kompostérov, separovanie,  zberný dvor

10. Vyhlásenie voľby kontrolóra

11. Smernica na podávanie sťažnosti ,spôsob podávania sťažnosti

12. Návrh uznesenia

13. Záver

 

ROK 2019

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 5.12.2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Žiadosť o dlhodobý prenájom s možnosťou odkúpenia pr.č. 974 o výmere 162m2 a p.č. 976 o      výmere 45 m2 (žiada občan Juraj Bobula)
 5. Rôzne ,-zamer odkupenie chodníka, zámer rekonštrukcia strechy a okien Jednota, plynofikacia Jednoty,účel využitia-knižnica a archív,plynofikácia ďalších objektov
 6. Návrh uznesenia
 7. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 4.10.2019 v KD Krásno o 17,00 hod. 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Kompostery
 5. Predloženie projektu na Environmentálny fond s 5% spoluúčasťou obce
 6. Odkúpenie strechy na budove Jednoty za 1 €
 7. PROJEKTY Informácia o podanom projekte na Wifi pre teba z mimoriadného zasadnutia konaného dňa 9.8.2019 - detské ihrisko
 8. DOHODA o JEDNORAZOVEJ náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti Slovak Telekom, a. s.
 9. Žiadosť o dlhodobý prenájom s možnosťou odkúpenia pr.č. 974 o výmere 162m2 a p.č. 976 o výmere 45 m2 (žiada občan Juraj Bobula)
 10. Informovanie o pripravovaných akciách do konca roka 2019
 11. Rôzne ,-zamer odkupenie chodníka, zámer rekonštrukcia strechy a okien Jednota, plynofikacia Jednoty,účel využitia-knižnica a archív,plynofikácia ďalších objektov
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupitelistva na 13.9.2019 v KD Krásno o 18,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa 2 overovatel'ov zipisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupitel'stva Krásno
 4. Kompostery
 5. Predloženie projektu na Environmentálny fond s 5% spoluúčasfou obce
 6. Odkúpenie strechy na budove Jednoty za I €
 7. PROJEKTY Informácia o podanom projekte na wifi pre teba z mimoriadného zasadnutia konaného dňa 9.8. 2019 -detské ihrisko
 8. Dohoda o JEDNORAZOVEJ náhrade za nútené obmedzenie užívanla nehnuteľnosti Slovak Telekom, a.s.
 9. Žiadosť o dlhodobý prenájom s možnost'ou odkúpenia pr.č. 974 o vymere 162m2 a p.č..976 o výmere 45m2( žiada občan Juraj Bobula)
 10. Informovanie o pripravovanych akciách do konca roka 2019
 11. Rôzne - zámer odkupenie chodnika, , zámer. rekonštrukcia strechy a okien Jednota, plynofikacia Jednoty , účel využitia-knižnica a archiv, plynofikácia ďalších objektov
 12. Návrh uznesenia
 13. Záver

 

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 9.8.2019 v KD Krásno o 18,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Uznesenie zastupiteľstva obce o tom, že schvaľuje predloženie Žiadosti o NFP na SD

OPII s uvedením minimálne nasledujúcich údjov:
- názov projektu Wifi pre teba
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov
- kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP

 1. Návrh uznesenia
 2. Záver

    

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 6.7..2019 v KD Krásno o 18,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Správa starostu o pripravovaných akciách a podujatiach
 5. Rôzne
 6. Návrh uznesenia
 7. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 13.4..2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Žiadosť o užívanie obecnej cesty (požiadavka pán Jozef Školka)
 5. Žiadosť o schválenie hrobového miesta (požiadavka pán Jozef Školka)
 6. Preloženie autobusovej zastávky (požiadavka pán Ondrej Gergel)
 7. Preloženie autobusovej zastávky (požiadavka pán Štefan Kovačikl)
 8. Rôzne
 9. Návrh uznesenia
 10. Záver


Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 18.2..2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
 4. Návrh rozpočtu na rok 2019
 5. Diskusia
 6. Návrh uznesenia
 7. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 25.1.2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oboznámenie s návrhom rozpočtu na rok 2019
 4. Oboznámenie zo stanovami MO Klubu dôchodcov Krásno, návrh plánu aktivít na rok 2019
 5. Voľba predsedu komisie podľa zákona č. 357/2004 o ochrane vo verejnom záujme
 6. Diskusia
 7. Návrh uznesenia
 8. Záver

 

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 29. December 2018 o 18:00 h v priestoroch starého pohostinstva KORUNKA budova Jednoty v Krásne.

Program:

 1. Schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie overovateľov
 3. Prerokovanie novej zmluvy o odkúpení časti budovy Jednoty a priľahlých plôch schválenie jej financovania
 4. Záver