Krásno
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ako vybaviť

Evidencia obyvateľstva

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu :
- Občiansky preukaz
- Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
- Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
- Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
- Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
- Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu

Potvrdenie o trvalom pobyte:
- Občiansky preukaz
- Správny poplatok
- Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku

Zrušenie trvalého pobytu:
- Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
- Občiansky preukaz
- Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace
- Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu
Tllačivá na stiahnutie: 

 

Výrub drevín

Výrub drevín (stromy, kry, liany) je možné vykonať len v období vegetačného pokoja (1. október až 31. marec). Na výrub dreviny, až na výnimky, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je obec resp. mesto. Súhlas na výrub dreviny nevyžaduje, ak ide o stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou a o krovité porasty s výmerou do 10 m2. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny je potrebné podať na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

Rozhodnutie o výrube dreviny vydá príslušný úrad do 30 dni odo dňa začatia správneho konania. Obec resp. mesto vydáva súhlas na výrub dreviny rastúcej mimo les (záhrada, zastavané plochy a nádvoria, trvalo trávny porast, orná pôda, ostatné plochy, vinice, chmeľnice, ovocné sady). V prípade že sa jedná o dreviny vedené na liste vlastníctva ako lesné pozemky, je potrebné povolenie lesného úradu.

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:

1.na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou nad 10 m2,
2.na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách,
3.pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,
4.pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

https://www.nehnutelnosti.sk/dokumenty/byty-suhlas-na-vyrub-drevin.pdf?_ga=2.225184670.522966619.1542110057-1620128131.1542110057

oznamenieonevyhnutnomvyrubedrevin

Určenie súpisného a orientačného čísla

Podľa platných právnych predpisov obec rozhoduje o určení súpisného čísla stavbe a orientačného čísla stavbe, na základe žiadostí stavebníkov alebo vlastníkov stavieb. Samostatné súpisné číslo možno určiť len budovám, ktoré sú stavbami podľa §43a ods. 2 zákona číslo 50/1976 Zb. a orientačné číslovanie slúži na orientáciu v obci a na ulici.

Obec v súlade s § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov okrem toho, že určuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám (ďalej len „budova“), mení alebo ich aj zrušuje a vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v aktuálnom stave.

Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries  o zmene a doplnení niektorých zákonov účinný  od 1. júla 2015 ukladá osobitné nové povinnosti, medzi ktoré patria:

 • Zákon ukladá povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.
 • Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Porušením niektorých z týchto vyššie uvedených povinnosti sa osoba dopúšťa správneho deliktu, pričom právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi - obec uloží pokutu až do 6 638 eur.

Ak obec vyhovie žiadosti o určenie (zmenu alebo zrušenie) súpisného čísla a orientačného čísla, tak ho určí zápisom do informačného systému registra adries a následne o tom písomne informuje žiadateľa.

Určenie súpisného a orientačného čísla budove

Potrebné doklady

 • žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla na budovu žiadosť_o_určenie_súpisného_a_orientačného_čísla   
 • doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva) alebo doklad o inom práve k pozemku
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie na budovu, pri rozostavanej stavbe právoplatné stavebné povolenie
 • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia)
 • zameranie adresného bodu (vykonáva autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie)  
 • v prípade, ak žiadateľ o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu a stavebník nie sú totožné osoby, je potrebné predložiť doklad (overenú fotokópiu) na základe ktorej prešli práva zo stavebníka na žiadateľa

 

Poplatky

 • bez poplatku

 

Zrušenie alebo zmena súpisného a orientačného čísla budove

Potrebné doklady

 • žiadosť o zrušenie (zmenu) súpisného čísla a orientačného čísla na budovu 
 • ziadost-o-zrusenie-supisneho-cisla
 • doklad o vlastníctve budovy (list vlastníctva) alebo doklad o inom práve k budove
 • zameranie adresného bodu, ak zmena zamerania adresného bodu má vplyv na zmenu súpisného čísla alebo orientačného čísla
 • dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti - právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby
 • kópia z katastrálnej mapy

Poplatky

 • bez poplatku