Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností.

Dátum: 15.01.2023
Autor: Obecný úrad
Počet videní: 385
Nezabudnite na podanie priznania k dani z nehnuteľností.

Obec Krásno , Obecný úrad Krásno 68 , upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, aby nezabudli podať :

Do 31.01.2023 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú vlastníci nehnuteľností,

  • ktorí na území obce Krásno v roku 2022 kúpili, predali, darovali alebo dostali do daru nehnuteľnosť,
  • ktorým v roku 2022 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu, kolaudačné rozhodnutie (na stavbu, prístavbu, nadstavbu), rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby (bytu, nebytového priestoru), rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby,
  • ktorí v roku 2022 začali užívať drobnú stavbu, stavbu tvoriacu príslušenstvo k hlavnej stavbe,
  • ktorým sa v roku 2022 zmenila výmera parcely, druh pozemku alebo podiel na liste vlastníctva, alebo ak došlo k preparcelovaniu, sceleniu alebo prečíslovaniu parcely pozemkov v katastri nehnuteľností na území obce,
  • ktorí si v zdaňovacom období 2022 vysporiadali bezpodielové spoluvlastníctvo k nehnuteľnostiam na území obce,

Do 31.01.2023 priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podávajú nájomcovia nehnuteľnosti,

  • ktorí v roku 2022 uzatvorili nájomnú zmluvu so Slovenským pozemkovým fondom,
  • ktorí majú uzatvorenú zmluvu o nájme k pozemku, ak nájom trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri.

Do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania alebo dražby priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré podáva dedič alebo vydražiteľ nehnuteľnosti:

  • ktorý nadobudol nehnuteľnosť dražbou v priebehu zdaňovacieho obdobia alebo
  • ktorý zdedil nehnuteľnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Daňovník v priznaní k dani z nehnuteľností nepočíta daň z nehnuteľností.

V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov podáva priznanie len jeden z manželov.

V prípade podielového spoluvlastníctva podávajú vlastníci daňové priznanie každý sám do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu, alebo na základe dohody všetkých spoluvlastníkov priznanie podáva jeden z nich (zástupca). V priznaní si uplatňuje daňovník zníženie alebo oslobodenie od dane v lehote na podanie priznania; inak nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane a priznanie podpísať. Ak príslušné priznanie podáva zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, zníženie dane  sa pri vyrubení dane zohľadní tomu spoluvlastníkovi, ktorý spĺňa podmienku na zníženie dane.

Údaje pre vyplnenie priznania získa daňovník z listu vlastníctva k nehnuteľnosti alebo z rozhodnutia Okresného úradu Partizánske alebo z rozhodnutia stavebného úradu alebo z iného rozhodnutia na základe, ktorého došlo k zmene vlastníckych práv. Tlačivo na podanie priznanie Vám bude poskytnuté na Obecnom úrade Krásno, alebo na webovej stránke obce OBČAN - tlačivá.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.