- V pondelok sa vrátia deti do škôl a spúšťa sa školský semafor.
- Reštaurácie ostávajú otvorené pre očkovaných a osoby, ktoré prekonali ochorenie Covid-19.
- Režim v hoteloch a lyžiarskych strediskách ostáva nezmenený.
- Neesenciálne obchody a služby ostávajú otvorené v režime OP.
- V platnosti ostáva OTP režim v rýchlikoch, IC a diaľkových autobusoch.
- Naďalej platí zákaz zhromažďovania nad 6 osôb.
 
Od pondelka 10. januára 2022 už nebude platiť nočný zákaz vychádzania.
V platnosti však ostávajú všetky doterajšie opatrenia, ktoré sa týkajú obchodov, prevádzok služieb, hotelových zariadení, lyžiarskych stredísk či cestovania v diaľkových linkách.
 
Okrem toho sa od pondelka otvárajú základné a stredné školy, v ktorých však budú platiť prísne protiepidemické opatrenia. Rúška budú povinné už od prvého ročníka základných škôl a rodičom sa dôrazne odporúča, aby svoje deti otestovali ešte pred nástupom do školy a tieto testy opakovali 2-krát týždenne. Režim na školách sa bude riadiť školským semaforom, ktorý upravuje režim v triedach pri výskyte pozitívnych prípadov v triedach a školách.
 
Vstup do obchodov, prevádzok služieb či reštaurácií sa bude, tak ako doteraz, riadiť vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR. Esenciálne obchody budú fungovať v režime základ.
 
 

Obmedzenia pre hromadné podujatia

Platnosť nariadenia od: 12. januára 2022

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 12. januára 2022

Všeobecné opatrenia k hromadným podujatiam

Upozornenie

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia.

 

 • Nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP,
  • a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia,
 • Stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP,
  • a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia,
 • Vysoko rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP,
  • a to v kapacite maximálne 20 osôb,
 • Cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu a obradu krstu s účasťou výhradne v režime OTP a pohrebný obrad,
 • Zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov,
 • Zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona,
 • Voľby,
 • Výkon hromadných podujatí nevyhnutných pre priebeh nasledujúcich profesionálnych súťaží vo vybraných športoch:
  • hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej – muži)
  • futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži)
  • hádzaná: Niké Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy)
  • volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal)
  • basketbal: Niké Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Niké Extraliga žien (basketbal – ženy)
  • florbal: Extraliga mužov, Hyundai extraliga žien
  • medzinárodné súťaže organizované medzinárodnou športovou federáciou na základe účasti klubov v predchádzajúcich súťažiach
 • Hromadné podujatia nevyhnutné na činnosť karanténnych tréningových centier pre vrcholový šport schválených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydaným po 24. novembri 2021
 • Hromadné podujatie nevyhnutné na výkon činnosti športových reprezentácií Slovenskej republiky so súhlasom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydaným po 17. decembri 2021
 • Hromadné podujatia osôb do 18 rokov veku s účasťou výhradne v režime OTP a to v kapacite maximálne 100 osôb,
 • Hromadné podujatia športového charakteru (športové súťaže, tréningy) osôb starších ako 18 rokov s účasťou výhradne v režime OP a to v kapacite maximálne 100 osôb.

Za nízko rizikové hromadné podujatie sa považuje hromadné podujatie, v rámci ktorého sa dodržiavajú všetky nasledovné opatrenia:

 • účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • na hromadnom podujatí platí zákaz konzumácie pokrmov a nápojov,
 • na hromadnom podujatí je povinné sedenie,
 • hromadné podujatie prebieha bez spevu a bez povzbudzovania.

Za stredne rizikové hromadné podujatie sa považuje hromadné podujatie, v rámci ktorého sa dodržiavajú všetky nasledovné opatrenia:

 • účastníci hromadného podujatia majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom,
 • na hromadnom podujatí je fixné sedenie alebo státie.

Za vysoko rizikové hromadné podujatie sa považuje hromadné podujatie v prevádzke verejného stravovania alebo iné ako nízko rizikové hromadné podujatie a stredne rizikové hromadné podujatie.

Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú organizátorovi hromadného podujatia nasledovné opatrenia:

 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o skutočnosti, že organizátor umožňuje vstup na hromadné podujatie iba osobám v režime OP alebo OTP;
  • to neplatí pre pohrebné obrady,
 • vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť len účastníkom v režime OP alebo OTP,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo e-mailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
  • potreba nosiť prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
  • ak sa uosoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
  • zákaz podávania rúk,
  • informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
  • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  • osoby usadené v hľadisku podujatia,
  • umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  • osoby školiace voči osobám školeným,
  • iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
  • ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade.
 • ak je stanovená povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný;
  • v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.

Pre výkon bohoslužieb, cirkevné alebo civilné verzie sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu sa ustanovujú nasledovné opatrenia:

 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku,
 • zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou,
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou.

Zasadnutia a schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona a voľby (ďalej len „hromadné podujatia“) musia dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
  • potreba nosiť prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
  • ak sa uosoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
  • zákaz podávania rúk,
  • informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
  • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  • osoby usadené v hľadisku podujatia,
  • umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  • osoby školiace voči osobám školeným,
  • iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
  • ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade.

Hromadné športové podujatia/súťaže musia dodržiavať nasledovné podmienky:

 • testovanie hráčov a členov realizačného tímu klubov alebo tímov zúčastňujúcich sa súťaží pomocou RT-PCR testu na zistenie prítomnosti koronavírusu SARS-CoV-2 (výter z nosa a nosohltana) alebo prostredníctvom antigénového testu bude zabezpečené zo strany klubov pred každým súťažným kolom (nie dlhšiu dobu ako 48 hodín pred stretnutím), najviac však v rozsahu raz za 7 dní. Testovanie hráčov sa nevzťahuje na osoby v režime OP.
 • v prípade hromadných podujatí organizovaných v exteriéri je organizátor povinný vyhradiť priestor hromadného podujatia a vyznačiť jeho vstup a výstup,
 • vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s náležite prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • organizátor je povinný uchovávať telefonický alebo e-mailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania; po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
 • pri vstupe zabezpečiť oznam o nasledovných povinnostiach:
  • potreba nosiť prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby trvania podujatia,
  • v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná ostať v domácej izolácii,
  • ak sa uosoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné opustiť miesto hromadného podujatia a telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára,
  • zákaz podávania rúk,
  • informácia o maximálnom možnom počte návštevníkov,
  • rizikovým skupinám (osoby vo veku 60 a viac rokov, osoby s chronickým ochorením srdca, ciev, pľúc, obličiek a metabolického systému a osoby s oslabenou imunitou a tehotné ženy) sa odporúča zvážiť účasť s výnimkou už zaočkovaných osôb,
 • pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
  • osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
  • partnerov,
  • osoby vykonávajúce športovú činnosť,
  • osoby usadené v hľadisku podujatia,
  • umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
  • osoby školiace voči osobám školeným,
  • iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
  • ak sú všetky osoby zúčastňujúce sa na hromadnom podujatí v režime OP,
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť vkaždej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu podľa § 48 ods. 7 zákona v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

 

Za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19 sa považuje:

 • osoba kompletne očkovaná, t. z.
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  • osoba do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.
 • osoba, ktorá má kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci kontraindikácie očkovania proti ochoreniu COVID-19 (ďalej len „odborné usmernenie MZ SR) a zároveň je schopná sa preukázať
  • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR a súčasne
  • negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu.
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
  • Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast dieťaťa vydaného na základe pozitívneho antigénového testu vykonanom v mobilnom očkovacom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

Za osobu v režime očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19 (ďalej len „ osoba v režime OTP“) sa považuje:

 • osoba plne očkovaná,
 • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za osobu v režime základ, sa považuje osoba bez ohľadu na imunitný status.

Zrušuje sa Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 307/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, v znení Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 310/2021 V. v. SR.

 

Opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa

Platnosť nariadenia od: 29. novembra 2021

Platnosť nariadenia do: odvolania

Aktualizované 26. novembra 2021

Upozornenie

Všetkým zamestnávateľom sa nariaďuje na pracovisku a v iných priestoroch zamestnávateľa podmieňovať vstup na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa len zamestnancovi v režime OTP.

Manuál pre zamestnávateľov

Za účelom dodržania režimu OTP je zamestnávateľ povinný vykonávať pravidelné kontroly tak, aby bola splnená podmienka vstupu len zamestnanca v režime OTP.

Zákaz vstupu iným osobám ako v režime OTP sa nevzťahuje na osobu, ktorá na pracovisku alebo v iných priestoroch zamestnávateľa neprichádza do kontaktu s inou osobou.

 

Za zamestnanca alebo osobu vykonávajúcu prácu na základe iného zmluvného vzťahu v režime očkovaný, testovaný, alebo prekonal ochorenie COVID-19 (ďalej len „ zamestnanec v režime OTP“) sa považuje:

 • osoba kompletne očkovaná
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
  • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
  • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky.
 • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
  • osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu,
 • osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (napríklad RT-PCR test, LAMP test, antigénový test, nazálny test) nie starším ako 7 dní od odberu.
Upozornenie

Ak táto vyhláška stanovuje povinnosť preukázať sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, je uvedené potvrdenie možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby.