Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dotácia na stravu pre DETI

Dátum: 05.08.2021
Autor: Obecný úrad
Počet videní: 200
Dotácia na stravu pre DETI

Dotácie na stravu pre deti

Zmena v platení za školské obedy ZŠ BOŠANY 

        • Od 1.9.2021 v zmysle úpravy zákona o dotáciách dochádza k ukončeniu plošného poskytovania dotácie na stravu v základných školách. Nárok na dotáciu v sume 1,30€ na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania a odobralo stravu má dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.  Je potrebné na ÚPSVaR Partizánske čo možno najskôr, najneskôr do 5.8.2021 predložiť nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme) s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021. Potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy ŽM, ktoré zašle úrad zákonnému zástupcovi je nevyhnutné bezodkladne predložiť žiadateľovi/zriaďovateľovi školského zariadenia - na obecný úrad.  Nárok na dotáciu má aj dieťa, ktorého ani jeden z rodičov si neuplatňuje daňový bonus. V tom prípade rodičia doručia na obecný úrad do 9.8.2021 čestné vyhlásenie Cestne_vyhlasenie_ziadatela_-_nepoberanie_danoveho_bonusu.doc

Oznam pre rodičov – zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022
 

Od 1. augusta 2021 nadobudnú účinnosť nové právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu: ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

V nadväznosti na vyššie uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa od 1. septembra 2021 poskytuje iba žiakom, ktorí:

  • žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • navštevujú posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žijú v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa.

V tejto súvislosti je potrebné v termínoch, ktoré zverejnia riaditelia ZŠ na webových stránkach škôl, ale najneskôr do 8. augusta 2021, odovzdať nasledovné potvrdenia:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (vydáva ÚPSVaR Partizánske),
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (vydáva ÚPSVaR Partizánske),
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Bližšie informácie o zmenách v poskytovaní dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 nájdete na stránkach Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.