VEREJNÉ OBSTÁRAVANIE

Profil verejného obstarávateľa

Názov organizácie : OBEC Krásno
Sídlo: 95843 Krásno 68,Slovenská republika
IČO: 00699241
Štatutárny zástupca: Martin Mikloš, starosta obce

Web. www.obeckrasno.sk

e-mail.obeckrasno@stonline.sk

tel.: 038/5424843

fax.:  038/5424843
Profil:
        Obec Krásno je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Krásno na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

 

 

 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky

 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky


v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene niektorých zákonov
(ďalej „zákon o verejnom obstarávaní)
1. Identifikácia obstarávateľa

Názov: Obec Krásno
Sídlo: Obecný úrad Krásno 68,95843 Krásno
Štatutárny orgán: Ing.Martin Mikloš,starosta obce
IČO: 00699241
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK6456000000009100941001

Profil verejného obstarávateľa: http://www.obeckrasno.sk/
E-mail pre proces verejného obstarávania: obeckrasno@stonline.sk
2. Predmet zákazky názov: Historická monografia obce Krásno

2.1 Rozdelenie predmetu zákazky: zákazka nie je rozdelená na časti

2.2 Slovník spoločného obstarávania:
Hlavný predmet: Tlačiarenské služby – požiadavka na vytlačenie knihy.
3. Typ zmluvy: Výsledkom zmluvného vzťahu bude uzatvorenie zmluvy o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
4. Miesto a lehota dodania tovaru a poskytnutie služby:
Obec Krásno, Obecný úrad Krásno 68, 95843
Predpokladaný termín dodania predmetu obstarávania je určený od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo do uplynutia lehoty 15 dní s predpokladom termínu plnenia v závislosti od výsledku verejného obstarávania, najneskôr však do 30.12.2018.
5. Opis predmetu zákazky: Predmetom akcie bude vytlačenie knihy s názvom
„Krásno – Pohľady do minulosti I“ v náklade 1000 kusov v termíne do 30.12.2018. Požiadavkami na
vypracovanie cenovej ponuky je Príloha č.1 , ktorý tvorí samostatnú prílohu opisu
predmetu zákazky.
Obsahom plnenia je zabezpečenie tlačiarenských prác, ktoré zahŕňajú nasledovné:
monografia
Náklad: 1000 kusov.
Formát A5
Počet strán čierna tlač - 227
Počet strán farebná tlač - 5
Papier vnútro 80g ofset
Obálka 300g KL, farebná tlač, lesklé lamino
Väzba lepená V2
Grafická príprava (zalomenie strán + tvorba obrazovej prílohy), tlač a väzba knihy,doručenie verejnému obstaravateľovi


6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Cena celkom 8 000 EUR bez 10 % DPH

7. Variantné riešenie: Nie

8. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu poskytnuté Ministerstvom kultúry SR ako dotáciu a zo zdrojov obce Krasno. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH.

9. Podmienky účasti:
Osobné postavenie
Podmienku účasti je čestné vyhlásenie uchádzača o schopnosti vykonávaťalebo zabezpečiť tlačiarenské práce vo vzťahu k zhotoveniu diela,-tlač knihy v termíne do 30.12.2018

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk - cena celkom za predmet zákazky s DPH

10.1 Spôsob určenia ceny: Cena celkom za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky. Cena celkom za predmet zákazky, vrátane súvisiacich služieb, musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena pevná bez možnosti úpravy.
Najvýhodnejšia ponuka u tohto kritéria bude ponuka s najnižšou cenou celkom za predmet zákazky s DPH, s presnosťou na dve desatinné miesta, vyjadrená v EUR.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v eur za celý predmet zákazky. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní uchádzač v Prílohe č. 1 návrhu na plnenie kritéria.
Úspešným uchádzačom za príslušnú časť predmetu zákazky sa stane uchádzač, ktorý splní všetky verejným obstarávateľom stanovené podmienky a požiadavky uvedené vo výzve a ktorého konečná cena celkom za celý predmet zákazky s DPH je zo všetkých predložených ponúk v rámci zadávanej zákazky najnižšia.
11. Použije sa elektronická aukcia :

NIE
12. Lehota na predkladanie ponúk :

Kompletnú ponuku vrátane všetkých príloh je potrebné predložiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 20.12.2018 do 13:00 hod.
Predloženie ponuky je nutné v lehote na predkladanie ponúk:
Doručenie elektronicky na adresu obeckrasno@stonline.sk, alebo poštou, kuriérom, osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy alebo osobne, v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 12:00 hod SEČ na adresu verejného obstarávateľa.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, v mene euro. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku..
Označenie ponuky heslom súťaže „Vydanie knihy “
Ponuky doručené podľa bodu 12 tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk budú doručené najneskôr do plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie
13. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 20.12. 2018 od 14:00 SEČ

14. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty (postačuje neoverená kópia) :
a) Identifikáciu uchádzača; kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, email;
b) Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií Príloha č.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk
c) čestné vyhlásenie o schopnosti vykonávať tlačiarenské práce vo vzťahu k zhotoveniu diela,-tlač knihy

Ak súčasťou ponuky nebude požadovaný obsah ponuky bude táto ponuka zo súťaže vylúčená.
15. Lehota viazanosti ponúk: do 30. 12. 2018

16. Ďalšie informácie:
Žiadosť o vysvetlenie tejto výzvy a otázky zasielajte na e-mailovú adresu obeckrasna@stonline.sk najneskôr do 15.12. 2018 do 13:00 hod. SEČ. Na žiadosti o vysvetlenie zaslané po uplynutí uvedenej lehoty sa neprihliada.
17. Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk: informácia o výsledku bude zaslaná úspešnému uchádzačovi na e-mailovú adresu uvedenú v ponuke. Náklady na vypracovanie a doručenie ponuky znáša uchádzač.

Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií (uchádzač je povinný uviesť kritérium a vyplniť všetky položky Prílohy č.1 výkazu výmer, inak bude z tejto súťaže vylúčený)
Verejný obstarávateľ: Obec Krásno
Názov predmetu zákazky: „Historická monografia obce Krásno“
Uchádzač (názov a sídlo).................................................................................... *povinné
IČO:........................................................................................................................


------------------------
Návrh na plnenie kritéria v EUR s DPH


---------------------
Návrh na plnenie kritéria v EUR bez DPH

 

 

Kritérium Najnižšia cena za predmet zákazky – cena celkom ..............................€ *povinné
(s presnosťou na dve desatinné miesta)

 

Zároveň vyhlasujem, že nie som / som platiteľom DPH (prečiarknite neplatné)

V Krásne, dňa 1.11.2018
 

Zbrojnica