Meniny na web

VEREJNÉ OBSTÁRAVANIE

Profil verejného obstarávateľa

Názov organizácie : OBEC Krásno
Sídlo: 95843 Krásno 68,Slovenská republika
IČO: 00699241
Štatutárny zástupca: Martin Mikloš, starosta obce

Web. www.obeckrasno.sk

e-mail.obeckrasno@stonline.sk

tel.: 038/5424843

fax.:  038/5424843
Profil:
        Obec Krásno je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
V zmysle § 22 Zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje obec Krásno na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

 

 

 

 

Tržnica

Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Obec Krásno Sídlo: Krásno 68, 958 43 Krásno IČO: 00699241 Telefón: 038 / 542 48 43 Kontaktná osoba: Ing. Martin Mikloš Telefón: 0908 / 640 706 E-mail: obeckrasno@stonline.sk ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VEC: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Krásno ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky do 27.11.2017 Názov predmetu zákazky: Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov v obci Krásno, parc.č.358/185 KNE Druh zákazky: Stavebná práca Spoločný slovník obstarávania (CPV): CPV 45000000-7 Stavebné práce Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výstavba tržnice na parc.č.358/185KNE Požadované množstvo/rozsah: Podľa opisu predmetu zákazky Miesto dodania predmetu zákazky: 958 43 Krásno Typ zmluvy a trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Výsledkom prieskumu trhu bude Zmluva o dielo s peňažným plnením s odkladacou podmienkou v prípade úspešnosti v procese získania dotácie z eurofondov. Lehota a miesto na predkladanie ponuky, podklady a informácie: Ponuku-vyplnený výkaz výmer v prílohe, je potrebné doručiť na adresu: Obecný úrad Krásno, Krásno 68, 958 43 Krásno v rámci lehoty na predkladanie ponúk, ktorá je stanovená do 27.11.2017 do 10,00 hod. Bližšie info-starosta Martin Mikloš-0905640706, miklosmartin@yahoo.com

Centrum

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Krásno
Sídlo: Krásno 68, 958 43 Krásno
IČO: 00699241
Telefón: 038 / 542 48 43

Kontaktná osoba: Ing. Martin Mikloš
Telefón: 0908 / 640 706
E-mail: obeckrasno@stonline.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VEC: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Krásno ako verejný obstarávateľ si Vás v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), dovoľuje vyzvať na predloženie ponuky do 27.11.2017

Názov predmetu zákazky:

Realizácia investícií v obci Krásno na trávenie voľného času
Druh zákazky:
Stavebná práca

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
CPV 45000000-7 Stavebné práce

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Realizácia investícií v obci Krásno na trávenie voľného času, rekonštrukcia budovy súp.č.112, evid na parc.č.51, a úprava okolia parc.č. 50/3, 50/4,51

Požadované množstvo/rozsah:
Podľa opisu predmetu zákazky


Miesto dodania predmetu zákazky:
958 43 Krásno


Typ zmluvy a trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky:
Výsledkom prieskumu trhu bude Zmluva o dielo s peňažným plnením s odkladacou podmienkou v prípade úspešnosti v procese získania dotácie z eurofondov.

Lehota a miesto na predkladanie ponuky, podklady a informácie:
Ponuku-podľa výkazu výmer-v prílohe, je potrebné doručiť na adresu: Obecný úrad Krásno, Krásno 68, 958 43 Krásno v rámci lehoty na predkladanie ponúk, ktorá je stanovená do 27.11.2017 do 10,00 hod. Bližšie info-starosta Martin Mikloš-0905640706, miklosmartin@yahoo.com