POZVÁNKY na OZ

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 4.10.2019 v KD Krásno o 17,00 hod. 
Program:

1.Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno

4. Kompostery

5. Predloženie projektu na Environmentálny fond s 5% spoluúčasťou obce

6. Odkúpenie strechy na budove Jednoty za 1 €

7. PROJEKTY Informácia o podanom projekte na Wifi pre teba z mimoriadného zasadnutia konaného dňa 9.8.2019 - detské ihrisko

8. DOHODA o JEDNORAZOVEJ náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti Slovak Telekom, a. s.

9. Žiadosť o dlhodobý prenájom s možnosťou odkúpenia pr.č. 974 o výmere 162m2 a p.č. 976 o výmere 45 m2 (žiada občan Juraj Bobula)

10. informovanie o pripravovaných akciách do konca roka 2019

11.Rôzne ,-zamer odkupenie chodníka, zámer rekonštrukcia strechy a okien Jednota, plynofikacia Jednoty,účel využitia-knižnica a archív,plynofikácia ďalších objektov 

12.Návrh uznesenia

13.Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupitelistva na 13.9.2019 v KD Krásno o 18,00 hod.

PROGRAM zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krásno, 13.9.2019 v KD Krásno o 18,00 hod. 
1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa 2 overovatel'ov zipisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupitel'stva Krásno

4. Kompostery

5. Predloženie projektu na Environmentálny fond s 5% spoluúčasfou obce

6. Odkúpenie strechy na budove Jednoty za I €

7. PROJEKTY Informácia o podanom projekte na wifi pre teba z mimoriadného zasadnutia konaného dňa 9.8. 2019

-detské ihrisko

Dohoda o JEDNORAZOVEJ náhrade za nútené obmedzenie užívanla nehnuteľnosti Slovak Telekom, a.s.

9. Žiadosť o dlhodobý prenájom s možnost'ou odkúpenia pr.č. 974 o vymere
162m2 a p.č..976 o výmere 45m2( žiada občan Juraj Bobula)

10. Informovanie o pripravovanych akciách do konca roka 2019

11.Rôzne - zámer odkupenie chodnika, , zámer. rekonštrukcia strechy a okien Jednota, plynofikacia Jednoty , účel využitia-knižnica a archiv, plynofikácia ďalších objektov

12.Návrh uznesenia

13.Záver

 

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 9.8.2019 v KD Krásno o 18,00 hod.
PROGRAM zasadnutia mimoriadneho obecného zastupiteľstva obce Krásno, 9.8.2019 v KD Krásno o 18,00 hod.
Dátum: 9.8.2019
Miesto: Kultúrny dom Krásno, o 18.00.hod

Program:


1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno

4. Uznesenie zastupiteľstva obce o tom, že schvaľuje predloženie Žiadosti o NFP na SD
OPII s uvedením minimálne nasledujúcich údjov:
- názov projektu Wifi pre teba
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených výdavkov
- kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP

5. Návrh uznesenia

6. Záver

    

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 6.7..2019 v KD Krásno o 18,00 hod.

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno

4. Správa starostu o pripravovaných akciách a podujatiach

5. Rôzne

6. Návrh uznesenia

7. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 13.4..2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program::


1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
4. Žiadosť o užívanie obecnej cesty (požiadavka pán Jozef Školka)
5. Žiadosť o schválenie hrobového miesta (požiadavka pán Jozef Školka)
6. Preloženie autobusovej zastávky (požiadavka pán Ondrej Gergel)

7. Preloženie autobusovej zastávky (požiadavka pán Štefan Kovačikl)

8. Rôzne
9. Návrh uznesenia
10. Záver

 


Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 18.2..2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program::

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno

4. Návrh rozpočtu na rok 2019

5. Diskusia

6. Návrh uznesenia

7. Záver

 

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 25.1.2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program::

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oboznámenie s návrhom rozpočtu na rok 2019

4. Oboznámenie zo stanovami MO Klubu dôchodcov Krásno, návrh plánu aktivít na rok 2019

5. Voľba predsedu komisie podľa zákona č. 357/2004 o ochrane vo verejnom záujme

6. Diskusia

7. Návrh uznesenia

8. Záver

 

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 29. December 2018 o 18:00 h v priestoroch starého pohostinstva KORUNKA budova Jednoty v Krásne.

Program:


1. Schválenie programu zasadnutia
2. Určenie overovateľov
3. Prerokovanie novej zmluvy o odkúpení časti budovy Jednoty a priľahlých plôch schválenie jej financovania
4. Záver

 


Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. Novembra 2018 v obci Krásno.


Kandidáti na starostu Počet hlasov

 

1. Ing. Martin Mikloš 217
2. Marek Kubinyí 74

 

Za poslancov Obecného zastupiteľstva boli zvolený


1. Andrea Jakubíková 160
2. Ivan Ondruška 146
3. Milan Žiak ml. 117
4. Jozef Smatana 112
5. Radovan Kašička 103
_______________________________________

6. Petra Kašičková 101
7. Martin Lorincz 89
8. Ing. Ján Žiak 79
9. Ing. Peter Gergel 77
10. Mária Jakubíková 69
11. Tomáš Michalík 66
12. Eva Maťavková 63
13. Gabriela Peciarová 63
14. Daniel Petrovič 58

 

Zapísaných voličov 449
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili 297
Počet platných hlasovacích lístkov 296