POZVÁNKY na OZ

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 6.7..2019 v KD Krásno o 18,00 hod.

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno

4. Správa starostu o pripravovaných akciách a podujatiach

5. Rôzne

6. Návrh uznesenia

7. Záver

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 13.4..2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program::


1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno
4. Žiadosť o užívanie obecnej cesty (požiadavka pán Jozef Školka)
5. Žiadosť o schválenie hrobového miesta (požiadavka pán Jozef Školka)
6. Preloženie autobusovej zastávky (požiadavka pán Ondrej Gergel)

7. Preloženie autobusovej zastávky (požiadavka pán Štefan Kovačikl)

8. Rôzne
9. Návrh uznesenia
10. Záver

 


Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 18.2..2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program::

1. Otvorenie zasadnutia

2. Určenie zapisovateľa a 2 overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno

4. Návrh rozpočtu na rok 2019

5. Diskusia

6. Návrh uznesenia

7. Záver

 

 

Starosta obce zvoláva riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na 25.1.2019 v KD Krásno o 17,00 hod.

Program::

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Oboznámenie s návrhom rozpočtu na rok 2019

4. Oboznámenie zo stanovami MO Klubu dôchodcov Krásno, návrh plánu aktivít na rok 2019

5. Voľba predsedu komisie podľa zákona č. 357/2004 o ochrane vo verejnom záujme

6. Diskusia

7. Návrh uznesenia

8. Záver

 

Starosta obce zvoláva mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 29. December 2018 o 18:00 h v priestoroch starého pohostinstva KORUNKA budova Jednoty v Krásne.

Program:


1. Schválenie programu zasadnutia
2. Určenie overovateľov
3. Prerokovanie novej zmluvy o odkúpení časti budovy Jednoty a priľahlých plôch schválenie jej financovania
4. Záver

 


Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. Novembra 2018 v obci Krásno.


Kandidáti na starostu Počet hlasov

 

1. Ing. Martin Mikloš 217
2. Marek Kubinyí 74

 

Za poslancov Obecného zastupiteľstva boli zvolený


1. Andrea Jakubíková 160
2. Ivan Ondruška 146
3. Milan Žiak ml. 117
4. Jozef Smatana 112
5. Radovan Kašička 103
_______________________________________

6. Petra Kašičková 101
7. Martin Lorincz 89
8. Ing. Ján Žiak 79
9. Ing. Peter Gergel 77
10. Mária Jakubíková 69
11. Tomáš Michalík 66
12. Eva Maťavková 63
13. Gabriela Peciarová 63
14. Daniel Petrovič 58

 

Zapísaných voličov 449
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili 297
Počet platných hlasovacích lístkov 296