Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia konaného dňa 1.12.2018 v kultúrnom dome v Krásne

 PROGRAM USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTVA:


1) Úvodné náležitosti:
a) otvorenie zasadnutia,
b) určenie zapisovateľa a 2overovateľov zápisnice,
c) oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi
a poslancom novozvoleného zastupiteľstva,
d) zloženie sľubu novozvoleného starostu, prevzatie insígnií a prevzatie
vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom,
e) zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva,
f) vystúpenie starostu.
2) Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
3) Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
4) určenie zástupcu starostu
5) Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia
zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom zriadení, schválenie zástupcu starostu
6)Určenie platu starostu
7)Záver.