Uznesenie z mimoriadného zasadnutia obecného zastupiteľstva

Uznesenie z mimoriadného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krásno konaného dňa 29.12.2018 v priestoroch starého pohostinstva, budova COOP Jednota Topoľčany

 PROGRAM mimoriadného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Krásno
dátum: 29.12.2018


Miesto: priestory starého pohostinstva, budova COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
Stummerova 5, 955 21 Topoľčany,zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Dr, vložka č.: 97/N, IČO: 00 168 904 s.č.108


1) Úvod
a) otvorenie zasadnutia,
b) určenie zapisovateľa a 2overovateľov zápisnice,

2) Schválenie programu mimoriadného zasadnutia obecného zastupiteľstva Krásno.

3) Schválenie kúpnej zmluvy na odkúpenie od vlastníka : COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
Stummerova 5, 955 21 Topoľčany,zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra
Oddiel: Dr, vložka č.: 97/N, IČO: 00 168 904 nižšie uvedené nehnuteľnosti:
v podiele 1/1 :
• register „C“, parcela č. 49/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 210 m2, zapísaná v LV č. 628, v k. ú. Krásno
• NP č. 2, vchod B, nachádzajúci sa na prízemí (1. nadzemnom podlaží), podlahová plocha 208,064 m2 a spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach nebytového domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku, parcela č. 49/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 493 m2, k. ú. Krásno, LV č. 60 o veľkosti 208064/453846,
• NP č. 3, vchod C, nachádzajúci sa v suteréne (1. podzemnom podlaží), podlahová plocha 21,255 m2 a spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach nebytového domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku, parcela č. 49/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 493 m2, k. ú. Krásno, LV č. 60 o veľkosti 21255/453846
• NP č. 4, vchod D, nachádzajúci sa v suteréne (1. podzemnom podlaží), podlahová plocha 77,000 m2 a spoluvlastnícky podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach nebytového domu a spoluvlastnícky podiel na pozemku, parcela č. 49/2, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 493 m2, k. ú. Krásno, LV č. 60 o veľkosti 77000/453846

v podiele 1/2 :
• register „C“, parcela č. 49/1, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 472 m2,
• register „C“, parcela č. 49/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 22 m2,
za celkovú kúpnu zmluvu 32 500 eur a podmienok dojednaných v zmluve.

4) Schválenie úveru v Prima banke vo výške 32 500 eur

5)Záver.